วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนะนำโรงเรียน                  ภาพ ประตูทางเข้าวัดมณีจันทร์
      ภาพ ศาลาการเปรียญวัดมณีจันทร์
         โรงเรียนพุทไธสงเป็นโรงเรียนระดับอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2493 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดมณีจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนปีแรกเฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที 1 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 45 คน พอขึ้น  ภาคเรียนที่ 2 รับนักเรียนเพิ่มอีก 25 คน รวมเป็น 2 ห้องเรียน จำนวน นักเรียน 70 คน มีครู 2 คน คือ 
                    1. นายจำรูญ มณีวรรณ เป็นครูใหญ 
                   
2. นายเกษม เฮงสวัสดิ์ ครูปฏิบัติการสอน
         ปลายปี พ.ศ.2493 ได้บรรจุครูเพิ่มอีก 1 คน คือ นายวิโรจน์ อาจจำนงค์
         ปลายปี พ.ศ.2494 ทางราชการได้มอบพื้นที่ทางโรงเรียนราษฎร์วิศิษฎ์วิทยา (เอกชน) ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จึงได้ย้ายสถานที่การศึกษาเข้ามาทำการเรียนการสอน ปัจจุบันเป็น บ.ข.ส.พุทไธสง และได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4 ห้องเรียน
         ปี พ.ศ.2495 โรงเรียนจึงได้ย้ายสถานศึกษามาจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นวัดร้าง โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อ ๆ มาตามลำดับ
         ปี พ.ศ. 2498 นักเรียนจบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน จำนวน 63 คน 


ภาพ อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (เดิม)
         ปี พ.ศ.2511 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503  มีนักเรียนมัธยมศึกษา 1 ถึง 3 ชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 273 คน ครู จำนวน 16  คน  นักการภารโรง จำนวน 3 คน ในปีนี้เองโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุง โรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช) รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2511


ภาพ บริเวณด้านหน้าของโรงเรียอนุบาลพุทไธสง

     ภาพ บริเวณของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
         ใน ขณะนั้น  บริเวณโรงเรียนที่เป็นวัดร้าง   มีเนื้อที่ 14 ไร่ 90 ตารางวา  เป็นที่เนินสูง    รอบ ๆ เป็นที่ราบลุ่ม โรงเรียนต้องแผ้วถาง  ขุดตอ  ทำลายจอมปลวก  ปราบโนนสูงลงประมาณ 2 เมตรเศษ เพื่อนำดินมาถมที่ลุ่ม   สร้างอาคารเรียน 2 หลัง   หอประชุม 1 หลัง    บ้านพักครู 3 หลัง    โรงฝึกงานคหกรรม  1 หลัง  โรงเก็บรถจักรยาน 1 หลัง   ห้องน้ำห้องส้วม 3 หลัง   บริเวณสนามประกอบด้วย   สนามฟุตบอล 1 สนาม    สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม  สนามแฮนด์บอล 1 สนามและ สระน้ำอีก 2 สระ

ภาพ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนพุทไธสงในปัจจุบัน
         วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2514 ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเห็นว่า บริเวณโรงเรียนแห่งเก่าคับแคบ จึงให้หาที่แห่งใหม่เพื่อขยายโรงเรียนในโอกาส ต่อไป
         นายบุญนาค เจริญศรี นายอำเภอพุทไธสง  และ นายจำรูญ มณีวรรณ อาจารย์ใหญ่  สมัยนั้น  ได้นำ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ไปเลือกที่แห่งใหม่อยู่ในเขตบ้านเตย หมู่ที่ 4 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ เป็นที่ดินที่ทางอำเภอซื้อไว้เพื่อสร้างสนามกีฬาประชาชน มีเนื้อที่ 24 ไร่ 55 ตารางวา ที่ดินว่างเปล่า 2 ไร่ 68 ตารางวา รวมทั้งที่ดินสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ซึ่งโรงเรียนทำเรื่อง ขอใช้จากราชพัสดุ จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 8 ไร่เศษ และได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่าหาเงินซื้อ รวมทั้งสิ้น 79 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านเตย หมู่ที่ 4 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4468-9014-5 หมายเลขโทรสาร 0-4468-9014

ภาพ บริเวณอาคาร 3 โรงเรียนพุทไธสง

ภาพ บริเวณอาคาร 4 โรงเรียนพุทไธสง
         ปี พ.ศ.2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ครึ่งหลัง   บ้านพักครู 3 หลัง   ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง   บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท  ได้ทำการก่อสร้างในสถานที่ในปัจจุบัน
         ปี พ.ศ.2516 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารอีกครึ่งหลัง    บ้านพักครู 2 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง แต่อาคารตัดเหลือ 6 ห้องเรียน
         ปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง  และ อาคาร  ชั่วคราว 1 หลัง (3 ห้องเรียน) และคณะศิษย์เก่าได้ก่อสร้างและมอบให้โรงเรียน 1 หลัง (2 ห้องเรียน)      ในปีนี้    โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเป็น 37 ห้องเรียน
         ปี พ.ศ.2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก จำนวนครึ่งหลัง (8 ห้องเรียน) โรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ 216ก อีก 2 ห้องเรียน ในปีนี้ได้ขยาย ห้องเรียนเป็น 40 ห้อง

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรมกีฬาสี 53

กล่าวรายงานต่อประธาน
นักเรียนร่วมกันเต็นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
การแข่งขันฟุตบอล
การแข่งขันวอลเลย์บอล
น้ำใจนักกีฬา
การแข่งขันกรีฑา

ตราโรงเรียน


       ตรา สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปเปลวเทียนอยู่บนมือประสานล้อมรอบด้วยเกลียว เชือก รอบนอก คือ กลีบบัว 9 กลีบ ข้อความข้างใน เป็นชื่อของโรงเรียนและคำขวัญของโรงเรียน
       กลีบบัว 9 กลีบ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าและสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ริมสระบัว
       เกลียวเชือก หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว
       มือประสาน หมายถึง การรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์
       เปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างทางปัญญา

       สุขา สงฺฆสฺส สามัคคี
       ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข

       ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัยสีม่วง-ขาว

พระพุทธรตนมาลา

คำร้อง อโศก
ทำนอง เวส สุนทรจามร
เรียบเรียง เพิ่ม คล้ายบรรจง
สุขา สังฆัสสะสามัคคี
ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย
โรงเรียนพุทไธสง เรามั่นคงอยู่ในสามัคคี
ม่วงขาวเรานำ
ไม่ว่าใกล้ไกล
* ม่วงและขาว พริ้งพราวเฉิดฉัน
ครูอาจารย์ ท่านนั้นสร้างเสริมปัญญา
เทิดทูน ชาติศาสนา
เพรียบพร้อมระเบียบวินัย

พระเจ้าใหญ่ที่เคารพเรานี้
สร้างแต่ความดี จึงได้มีชื่อก้องเกริกไกร
ทั่วบุรีรัมย์ ต่างจดจำฝังใจ
รู้กันทั่วไปให้ความศรัทธา
มุ่งสร้างสรรค์ความสำคัญทางด้านวิชา
บุตรและธิดา ทั่วทุกคนไป
องค์กษัตรา รักยิ่งดวงใจ
คำขวัญที่ตั้งไว้ จำได้ไม่รู้เลือน